Parafialna Rada Duszpasterska
Żywiec - Zabłocie
Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.
 
Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
- wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
- pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
- udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
- budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
- wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
- inspirowanie działalności charytatywnej.
 
Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.
 
Do kompetencji Rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.
 
Członkowie PRD w liczbie 26 osób zostali wyłonieni w parafialnych wyborach w Niedzielę Palmową 20.03.2016 r., a także weszli do niej z urzędu oraz z mianowania.
 
Członkowie z urzędu:
Ks. Stanisław Kozieł, proboszcz
Ks. Klaudiusz Dziki, katecheta
Ks. Grzegorz Piekiełko, wikariusz
Ks. Ariel Stąporek, wikariusz
Ks. Filip Magiera, wikariusz
Aleksandra Fiedor, katechetka
 
Członkowie mianowani:
Jan Białek, pracownik kościelny
Damian Biel, Liturgiczna Służba Ołtarza
Małgorzata Biernat, Koło Misyjne
Daniel Ciuła, Służebnica Ducha           
Agnieszka Dybczak, Hospicjum Św. Faustyny
Maria Piąsta, Róże Parafialne
Michał Postrożny, Oaza Młodzieży
Alicja Pyclik, Apostolstwo Dobrej Śmierci
Urszula Ścieszka, Akcja Katolicka
Małgorzata Tymińska, Oaza Rodzin
 
Członkowie z wyboru:
Stanisław Chrapek
Elżbieta Dziąbek
Krzysztof Gowin
Lucyna Kłusak
Mateusz Piecuch
Adam Pietrasina
Grzegorz Strzelecki
Tomasz Supłat
Andrzej Śleziak
Grzegorz Śleziak
 
Inauguracyjne spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się w dniu 8.04.2016 r.
Po desygnowaniu p. Agnieszki Dybczak na sekretarza PRD nastąpiło zaprzysiężenie:

Ja (imię i nazwisko), powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam,, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

Kolejnym punktem było wybranie zastępcy przewodniczącego PRD. W skład komisji skrutacyjnej weszły panie: Małgorzata Tymińska, Lucyna Kłusak i Agnieszka Dybczak. Wiceprzewodniczącym PRD został p. Daniel Ciuła.