Parafialna Rada Duszpasterska
Żywiec - Zabłocie
Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
- wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości;
- pomoc w przeprowadzeniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych;
- udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny;
- budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;
- wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego;
- inspirowanie działalności charytatywnej.

Wszystkie sprawy związane z zarządem dobrami parafii rada pozostawia w gestii Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych.

Do kompetencji Rady nie należy ocena zasad wiary i moralności głoszonych przez Kościół, jak również obsada urzędów duszpasterskich w parafii.

Pierwsza Rada Duszpasterska Parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu działała w okresie od 20.03.2016 r. do 14.02.2022 r.

Wybory do Drugiej Rady Duszpasterskiej Parafii Św. Floriana w Żywcu Zabłociu odbyły się  27.02.2022 r.  W skład Rady weszli członkowie z urzędu, z mianowania oraz z wyboru.

Członkowie z urzędu:
Ks. Stanisław Kozieł
Ks. Michał Marek
Ks. Jakub Michalik

Członkowie mianowani:
Małgorzata Biernat
Agnieszka Dybczak
Monika Dziewicka
Tomasz Fijak
Monika Piecuch
Alicja Pyclik
Maria Seweryn
Urszula Ścieszka
Małgorzata Tymińska

Członkowie z wyboru:
Seweryn Gawron
Anna Grzegorczyk
Lucyna Kłusak
Mateusz Piecuch
Andrzej Śleziak

Inauguracyjne spotkanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej odbyło się w dniu 10.03.2022 r.

Po desygnowaniu p. Agnieszki Dybczak na sekretarza PRD nastąpiło zaprzysiężenie:

Ja (imię i nazwisko), powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego. W szczególności przyrzekam,, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał proboszcza w działalności duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

Kolejnym punktem było wybranie zastępcy przewodniczącego PRD. W skład komisji skrutacyjnej weszły panie: Małgorzata Tymińska, Lucyna Kłusak i Agnieszka Dybczak. Wiceprzewodniczącym PRD została p. Małgorzata Tymińska.