Parafialna Rada ds. Ekonomicznych
Żywiec - Zabłocie
Parafialna Rada do Spraw Ekonomicznych jest organem doradczym proboszcza w zarządzaniu dobrami parafialnymi (nieruchomościami, ruchomościami, finansami oraz prawami majątkowymi), z zachowaniem postanowień kan. 532 KPK. Jedynym przedstawicielem osoby prawnej parafii w sprawach dotyczących zarządu jej dobrami jest proboszcz i tylko on podejmuje ważne decyzje dotyczące ich zarządu.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:
1. pomaga proboszczowi w sprawowaniu troski o funkcjonowanie wspólnoty parafialnej
w jej gospodarczym wymiarze. Czyni to przez odpowiednie doradztwo w kwestiach:
- budowy, remontu, utrzymania obiektów parafialnych;
- nabywania, zbywania, utrzymywania, dzierżawy, najmu, użyczenia nieruchomości parafialnych;
- nabywania, zbywania, utrzymania, użyczenia ruchomości parafialnych;
- zarządu prawami majątkowymi, posiadanymi przez parafię;
- administrowania cmentarzem parafialnym;
- doboru odpowiednich podmiotów świadczących usługi gospodarcze w jakikolwiek sposób związane z realizacją troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii;
- pozyskiwania środków i inwestorów w realizacji troski o ekonomiczną sferę funkcjonowania parafii.
2. informuje proboszcza o opinii wiernych na temat realizacji zadań związanych z troską o gospodarczy wymiar funkcjonowania parafii.

Członków Rady dobiera i mianuje wedle własnego rozeznania spośród wiernych zamieszkujących na terenie parafii. Kandydaci powinni posiadać następujące przymioty: wiedzę praktyczną z zakresu prawa, ekonomii, kwalifikacje moralne, szczere oddanie sprawom Kościoła, zdolności organizacyjne.

Do pierwszej Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych w latach 2016-2022 należeli ks. Stanisław Kozieł, Jan Białek, Jerzy Hernas i Bernardyna Tomaszek.

Skład nowej Rady zatwierdzonej przez Biskupa Diecezjalnego jest następujący:

Ks. Stanisław Kozieł
Marek Adamczyk
Robert Firszt
Krzysztof Gowin

W dniu 12.03.2022 r. członkowie Parafialnej Rady do Spraw Ekonomicznych złożyli następujące przyrzeczenia:

Ja (imię i nazwisko) przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy Świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady do spraw ekonomicznych będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kanonicznego i prawa polskiego. Dołożę wszelkiej staranności i swojej wiedzy, aby zawsze chętnie służyć radą proboszczowi mojej parafii. Tak mi dopomóż Bóg. Amen.